www.iMi.gr
Επικοινωνήστε μαζί μας για τις τελευταίες εξελίξεις με τις τακτοποιήσεις μέσω νόμων: 4643/19,4495/17

Χρήσιμα Αρχεία
          - Ν.4178/13 (από το ΥΠΕΚΑ)
          - Περιεχόμενα κατ' αρθρο του νέου νόμου
          - Περίληψη νόμου
          - Φύλλο καταγραφής
          - Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη
          - Ν.4014/11

Παλαιότερα Αρχεία
          * 119 διευκρινίσεις για τα αυθαίρετα .pdf (275KB)
          * Το κομμάτι του νόμου 4014/2011 για τα αυθαίρετα .pdf (278KB)
          * Ολόκληρος ο νόμος 4014/2011 .pdf (1.34ΜB)
          * Ενημερωτικό σημείωμα νέου νόμου .pdf (551KB)
          * Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής .pdf (100KB)
          * Υπεύθυνη δήλωση εξουσιοδότησης μηχανικού .pdf (175KB)
          * Δήλωση ιδιοκτήτη .pdf (137KB)
          * Παραδείγματα υπολογισμού προστίμου .pdf (140KB)

      
Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • i. Αίτηση από τον ιδιοκτήτη (ή συνιδιοκτήτη ή, υπό προϋποθέσεις, τον νομέα του ακινήτου),
 • ii. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής, στην οποία περιλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΥΟ, κλπ) και του ακινήτου (οικοδομική άδεια, εμβαδόν, χρήση, χρονολογία ολοκλήρωσης, είδος κατοικίας κλπ).
 • iii. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης του Ε9,
 • iv. Τεχνική έκθεση μηχανικού,
 • v. Φωτογραφίες του αυθαιρέτου,
 • vi. Σχέδια ανάλογα με το αν υπάρχει ή όχι οικοδομική άδεια,
 • vii. Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, που αποδεικνύουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής και το χρόνο εγκατάστασης της χρήσης.
 • viii. Δελτίο δομικής τρωτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας (ανάλογα με το είδος του κτιρίου),
 • ix. Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για κτίρια εκτός κατοικιών,
 • x. Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου,
 • xi. Έντυπο υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 και στο Παράρτημα Α΄ του νόμου.
      
Διαδικασία τακτοποίησης
 • Ο μηχανικός πραγματοποιεί αυτοψία, συλλέγει τα στοιχεία που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υπολογίζει το "προσωρινό πρόστιμο".

 • Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση και το σύστημα εκδίδει έναν "μοναδικό αριθμό" για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του κατάλληλου παραβόλου, καθώς και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί. Η εξόφληση των δόσεων γίνεται ολόκληρη ή τμηματικά.

 • Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 • Συγκεντρώνονται ή συντάσσονται τα απαιτούμενα σχέδια και άλλα στοιχεία. Βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του "τελικού προστίμου" και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.

 • Ο μηχανικός εισάγει το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων και σχεδίων στο σύστημα ηλεκτρονικά. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα μια "Βεβαίωση Ρύθμισης Αυθαιρέτου", όπου αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.
Κατεβάστε αναλυτικά τη διαδικασία σε .pdf (38KB)

Παραδείγματα Yπολογισμού

1o ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Πρώτη κατοικία ΕΚΤΟΣ σχεδίου, με οικοδομική άδεια 100τμ, με επιτρεπόμενη δόμηση 200τμ, όπου έγινε υπέρβαση: α) 40τμ (δωμάτιο), β) 20τμ ημιυπαίθριος που μετετράπη σε δωμάτιο και γ) 40τμ εξώστες ή ασκεπείς υπαίθριοι χώροι (veranda).

* Υπολογισμός Προστίμου

2o ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Δεύτερη κατοικία ΕΚΤΟΣ σχεδίου, με οικοδομική άδεια 200τμ, όπου έγινε υπέρβαση: α) 40τμ (δωμάτιο), β) 20τμ υπόγειου χώρου που έγινε κύριος (και δεν έχει δηλωθεί στον 3843/2010) και γ) 50τμ πλακοστρωμένου υπαίθριου χώρου (ασκεπής veranda), σε ΤΖ 800€.

* Υπολογισμός Προστίμου

3o ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μη νόμιμη κατασκευή 18τμ, ΕΚΤΟΣ σχεδίου, που υπερβαίνει την οικοδομική άδεια για συνολική επιφάνεια μέχρι 20τμ και το μέγεθος αυτό δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας, βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήματος του οικοπέδου και δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του επιτρεπόμενου ύψους βάσει της οικοδομικής άδειας μετρούμενο από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια.

* Υπολογισμός Προστίμου

4o ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Δεύτερη κατοικία, ΕΚΤΟΣ σχεδίου, χωρίς οικοδομική άδεια 120τμ, με τιμή ζώνης 1100€. Βρίσκεται σε γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο.

* Υπολογισμός Προστίμου

5o ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Δεύτερη κατοικία, ΕΚΤΟΣ σχεδίου, χωρίς οικοδομική άδεια 120τμ, με τιμή ζώνης 1100€. Βρίσκεται σε γήπεδο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο.

* Υπολογισμός Προστίμου

6o ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Δεύτερη κατοικία, ΕΚΤΟΣ σχεδίου, α) 90τμ χωρίς οικοδομική άδεια, σε μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο γήπεδο, β) επιπλέον BBQ και γ) 20τμ πέργολα που είναι σε ζώνη αιγιαλού, με τιμή ζώνης 650€.

* Υπολογισμός Προστίμου

7o ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Πρώτη κατοικία, ΕΝΤΟΣ σχεδίου, με οικοδομική άδεια, οριζόντια ιδιοκτησία 100τμ, όπου έγινε υπέρβαση δόμησης 30τμ, με τιμή ζώνης 1500€

* Υπολογισμός Προστίμου

8o ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Δεύτερη κατοικία, ΕΝΤΟΣ σχεδίου, με οικοδομική άδεια 150τμ που επεκτάθηκε κατά 60τμ στο δώμα (επιπλέον όροφος) αποδεδειγμένα το 1995, καθ΄υπέρβαση του μεγίστου ύψους της περιοχής σε ΤΖ 1500€.

* Υπολογισμός Προστίμου

9o ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Πρώτη κατοικία, ΕΝΤΟΣ σχεδίου, με οικοδομική άδεια για 200τμ, με επέκταση κατ’ υπέρβαση της άδειας α) στην πρασιά 20τμ (έχοντας βγει εκτός οικοδομικής γραμμής κατά 2μ, ενώ η πρασιά είναι 4μ.) με πρόχειρη, αναδιπλούμενη κατασκευή και β) 2 επεκτάσεις (έχοντας καταλάβει πάνω από το 20% της απόστασης Δ) και στις 2 πλευρές του κτιρίου, 110τμ έκαστη, σε ΤΖ 1500€.

* Υπολογισμός Προστίμου       Tweet
© 2020 iMi.gr All rights reserved.